Förarbete till förundersökning

Jag har i snart 6 års tid velat att polisen gör en saklig utredning av stölden av mina nyfödda barn. Ingen utredning har gjorts övh. Jag har nu bestämt att göra ett förarbete till förundersökningen här. De underlag som ska ligga till grund för utredningen är 6 domar från förvaltningsrätt – de 3 som finns för min nyfödda son och de 3 första för min nyfödda dotter. Om jag gör förarbetet till en utredning – så kan polisen åtminstone göra efterarbetet.

Jag kan göra en saklig opartisk utredning lika bra som en utredare på polisen. Det krävs inte mer än gymnasieexamen för att bli utredare på polisen (vet det eftersom jag har sökt jobb som utredare på polisen många gånger, men alltid blivit förbigången av betydligt mindre kvalificerade som vanligt).

Nedan kommenterar jag domarna från förvaltningsrätten utifrån:

  1. Är det sant?
  2. Är det sakligt? (Allt som inte är sakligt kan strykas eftersom domstolar enligt lag ska vara sakliga.)
  3. Är det relevant / kan det läggas till grund för att ta ett barn enligt lag? Dvs utgör det en konkret påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling?

Jag har gått igenom alla 6 domarna nedan, de 3 som finns för min nyfödda son och de 3 första för min nyfödda dotter. Domarna består av tre delar: en del där socialtjänsten säger sitt, en del där min advokat säger sitt och en del där förvaltningsrätten säger sitt, som kallas “skäl för avgörande”. Jag har lyft ut det som är relevant i förhållande till ett LVU – vilket är 9 citat och det är bara lögner. Jag kommenterar inte resten som inte är relevant även om det är osant – för allt detta är irrelevant strunt som förvaltningsrätten “fyllt ut” domen med då de inte har någon annat att skriva.

De sex domarna jag har gått igenom är:

  1. Omedelbart omhändertagande, 2016-10-10, målnummer, 20984-16, förvaltningsrätt Sthlm (min nyfödda son).
  2. LVU, förvaltningsrätten, målnummer, 20984-16, 2016-11-17
  3. LVU, kammarrätten, målnummer, 7594-16, 2017-02-14
  4. Omedelbart omhändertagande, 2020-01-30, målnummer, 608-20 (min nyfödda dotter)
  5. LVU, förvaltningsrätten, målnummer, 608-20, 2020-02-20
  6. LVU, kammarrätten, målnummer, 1398-20, 2020-04-15
Omedelbart omhändertagande, 2016-10-10, målnummer, 20984-16, förvaltningsrätt Sthlm (min nyfödda son). 
“Anna hade en psykos.” 

Det finns ingen sanning i detta. Det är enbart lögn och grovt förtal. Detta är en lögn av socialtjänsten som de fejkat för att kunna övertyga och lura domstolen att få igenom ett LVU.

I övrigt kan jag tillägga att jag aldrig haft någon kontakt med psykiatri/aldrig haft någon psykisk ohälsa.

Lögnens ursprung: Socialtjänsten.

Jag kan tillägga att jag jobbat inom psykiatri mellan 2001-2009 som undersköterska på sjukhus på helger, lov och extra under tiden jag studerade. Någon övrig kontakt annat har jag inte haft.
LVU, förvaltningsrätten, målnummer, 20984-16, november 2016
“Genom att inte vara hos William på sjukhuset har brustit i sin omsorg om William på ett sådant sätt att hans hälsa och utveckling utsatts för en påtaglig risk att skadas.”

Kommentar: Det är inget som kan läggas till grund för LVU enligt lag. Det är heller inget varaktigt. Det är många föräldrar som av olika anledning inte kan vara tillsammans med sitt barn under några dagar eller en kortare tid. Är övergående och är inget som kan läggas till grund för ett LVU.  Det fanns skäl till att jag inte var på sjukhuset och berodde på omständigheterna. Är det bättre för mitt barn att kidnappa mitt barn?
“Anna brast även i sin omsorgsförmåga när hon meddelade det sjukhus där han mottog vård att hon motsatte sig den medicinska vård som han av läkare bedömts behöva.”

Det finns ingen sanning i detta. 

Lögnens ursprung: Socialtjänsten.
LVU, kammarrätten, målnummer, 7594-16, februari 2017
“Anna agerande att, som ensam vårdnadshavare för William, inte se till att representanter från vården, under den tiden William vårdades på sjukhuset i Eskilstuna, kunde få kontakt med henne, genom att vare sig komma till sjukhuset eller ringa dit och uppge kontaktuppgifter, utgör en allvarlig omsorgsbrist. “

Detta är inte sant. Jag har ringt till Eskilstuna sjukhus och gett mitt telefonnummer. Dessutom så var min sons pappa på sjukhuset och hade kontakt med mig hela tiden.   
Detta utgör inte heller någon konkret påtaglig risk för barnets hälsa / utveckling då barnets befann sig på sjukhus och togs hand om av sjukvårdspersonal.
“Anna utsatte sitt barn för stora risker och allvarlig fara då hon valde att lämna förlossningsavdelningen på Danderyds sjukhus trots att hans hjärtljud då var mycket dåliga.”

Det finns ingen sanning i detta.

Det finns ingen undersökning gjord som kan styrka varken det ena eller det andra. Det gjordes inga undersökningar under detta sjukhusbesök annat än ett 15-20 min långt CTG som inte var onormalt för en kvinna i förlossningsarbete och pågående värkar. Denna CTG kurva har studerats in i minsta detalj och det går inte att dra några sådana slutsatser av den.

Vi lämnade sjukhuset då det inte “var dags” och återvände till sjukhus 48 timmar senare. Inget konstigt med det, så är det för väldigt många, då de åker in för en “kontroll” att då blir hemskickade, speciellt förstföderskor. Uppenbarligen var det ingen fara med mitt barn då vi återvände till sjukhuset 48 timmar senare och allt var bra med min son. 

Om man ska hålla sig till LVU-lagen så gäller den inte för ett ofött barn heller.

Lögnens ursprung: Socialtjänsten/förvaltningsrätten.
“Annas oförmåga att sätta Willams behov främst.” 


Det finns ingen sanning i detta. 

Är detta sant? Nej 
Är detta förtal: Ja 
Är detta sakligt? Nej

Man påstår att inte jag sätter mitt barns behov främst för att jag inte ställer upp på allt detta. För att jag inte ställer upp på att mina barn är kidnappade och låtsas som att det inte är så. För att jag inte ställer upp på att “samarbeta” med människor som stjäl/kidnappar mina nyfödda barn trots att det inte finns några skäl till att jag ska “samarbeta” med socialtjänsten. Jag sätter inte mitt barns bästa först om jag ställer upp på något sådant, utan jag sätter mitt barns bästa främst genom att låta sanningen komma fram och genom att de som gör detta mot mig och mina barn ställas till svars. Det finns inte heller något skäl till att “samarbeta” med socialtjänsten mer än miljontals andra föräldrar i Sverige som inte samarbetar med socialtjänsten och då det inte finns något skäl för att ta mina barn i första taget. Det socialtjänsten gör att är att ta mina barn utan något skäl och sedan inte lämna tillbaka dem för att jag inte “samarbetar”. Så kan man inte göra, då kan ju man ta alla föräldrars barn i Sverige. “Samarbeta” är inte heller tydligt definierat.

Jag har aldrig ens fått chansen att vara mamma så det går inte heller att påstå något sådant. 
Omedelbart omhändertagande, 2020-01-30, målnummer, 608-20
Saknas (konkreta) skäl under skäl för avgörande. 
LVU, förvaltningsrätten, målnummer, 608-20, februari 2020
“Det är därför allvarligt att Anna inte skrivit in sig på mödravårdscentral, att hon inte har velat följa med till sjukhuset efter förlossningen och att hon inte velat komma in till sjukhuset för undersökning av Leonore några dagar efter förlossningen.”

Det finns inget allvarligt med detta.

Det har inte handlat om någon nödvändig vård och både jag och mitt barn har varit friska under denna tid och inte varit i behov av någon vård. Ingen kan heller visa att det funnits en påtaglig risk för mitt barns hälsa och utveckling under denna tid alternativt ett konkret behov vårdbehov – och det kan således inte heller lägga det till grund för ett LVU. Jag har haft kontakt med sjukvård i den mån det har funnits ett behov. 

Enligt lagen är tex om föräldern vägrar att barnet får en livsnödvändig operation, blodtransfusion eller liknande som ett LVU kan bli aktuellt enligt lagen.

Jag skulle aldrig och har aldrig nekat mitt barn någon nödvändig sjukvård – det är en falsk beskyllning.

Om man ska hålla sig till LVU-lagen så gäller den inte för ett ofött barn, det går inte att sätta LVU på ett ofött barn, så detta med mödravård är inget som kan läggas till grund för ett LVU (kag kan lagen bättre än domstolen). 
“När Leonore undersöktes i samband med det omedelbara omhändertagandet var hon inte rengjord ordentligt, röd och irriterad på flera platser på kroppen samt torr i huden. Hennes navel hade inte heller blivit skött ordentligt. Hon hade även gått ner i vikt sedan födseln. Detta tyder på att det har funnits brister i den fysiska omvårdnaden av Leonore under den tid hon vistades i hemmet.”


Det finns ingen sanning i detta. 

Detta är fejkat för att fejka ett skäl att stjäla min dotter. Detta är iscensatt av socialtjänsten då de har “smutsat” ned min dotter i kombination med att socialassistenternas kompis till sjuksköterska Emelie Fråstad hjälpt till att fejka en journalanteckning efter att de kidnappat henne på vägen till sjukhuset – det var 2-3 timmar mellan att de kidnappade min dotter till dess att denna journalanteckning skrevs av denna Emelie Fråstad. Hon hade inte gått ned i vikt mer än normalt, då barn normal tappar lite vikt de första dagarna efter födseln. 

Leonore fick den bästa skötsel hon kan få av mig och min närstående under dessa 6 dagar.

Jag har försökt att hävda att denna jounalanteckning av Enelie Fråstad inte utgör något bevis mot mig då den utgör fara i bevishänseende då den gjorts flera timmar efter omhändertagandet/kidnappningen. Den låg alltså inte till grund för kidnappningen. Detta vägrar förvaltningsrätten att lyssna på. Förvaltningsrätten vägrar även att kalla Emelie Fråstad som vittne – då de säger att de inte är relevant (!). Först så sa de att de kallat Emelie Fråstad som vittne, men sedan så sa de att hon var sjukskriven och så sjuk att hon inte kunde ens prata på telefon. Efter det vägrade förvaltningsrätten att kalla henne som vittne.

Dessutom så är det tydligt beskrivet i lagen att för att brister i den fysiska omvårdnaden ska kunna läggas till grund för LVU så ska det handla om allvarliga brister såsom vanvård. Min dotter var sex dagar gammal då hon kidnappades, och de finns många bilder/filmer från dessa sex dagar som visar att Leonore togs väl om hand av mig och en närstående under dessa sex dagarna. Dessa bilder/filmer vägrar förvaltningsrätten beakta.
LVU, kammarrätten, målnummer, 1398-20, april 2020
Detta är allt vad som står i skäl för avgörande: 
“Kammarrätten finner att Annas agerande under graviditeten, födseln och den efterföljande tiden i hemmet ingett en stark oro över Annas föräldraförmåga. Annas agerande efter omhändertagandet har enligt kammarrätten förstärkt oron. Istället för att ge socialtjänsten en möjlighet att bedöma hennes omsorgsförmåga har hon, trots flera erbjudanden, valt att inte delta i något umgänge med sin dotter och i praktiken helt undvikit allt samarbete. Därigenom får det anses stå klart att Annas sätter sina egna behov före Leonores.”


Det finns ingen sanning i detta. 

Det är både lögn och förtal. 

Är detta sakligt? Nej.
Är det sant? Nej.

Det har inte varit något fel på mitt agerande och jag inte gjort något fel. Ej heller utsatt mitt barns hälsa eller utveckling för någon påtaglig risk att skadas. Vad finns det för bevis för detta påstående? Vad finns det för bevis för att jag utsatt mitt barns hälsa och utveckling för en risk? Inga. Allt är bara lögn.

Tiden innan barnets födelse kan räknas bort då den inte kan läggas till grund för ett LVU, tiden efter omhändertagandet kan med räknas bort då barnet är i socialtjänstens “omsorg”, och där ska barnet vara “skyddat” och jag har inte träffat mitt barn sedan det omhändertogs. Så den enda tiden som kan räknas är de 6 dagarna jag fick vara förälder till Leonore och då gjorde jag allt rätt.

Vad det gäller min son har det inte kommit några fler domar än dessa från förvaltningsrätten. Vad det gäller min dotter så har det kommit väldigt många fler domar än detta, men det finns ingen poäng i att kommentera dessa då “inget nytt” har tillkommit utan det står samma i dem som i dessa. Min dotter Leonore har sagt varit kidnappad sedan 2020-01-10 och har inte sett eller träffat henne sedan hon kidnappades, inte ens sett en bild på henne, eller vet var hon är eller vilka människor som tar hand om henne. Socialtjänsten säger att “allt är bra med min dotter” men jag tror inte ett dyft på varken socialtjänst/förvaltningsrätt. Jag kan inte tro att dessa människor skulle ta väl hand om min dotter. Den som har min dotter har henne bara för att tjäna pengar på henne, men inte främst, det främsta är att de har tagit min dotter i “gisslan” och använder henne som ett “utpressningsmedel” gentemot mig. 

Det är också viktigt att tillägga att jag aldrig fått chansen att vara mamma. Min son hann jag “träffa” mindre än en timma efter han föddes innan de “satt” ett LVU på honom (har träffat honom mindre än 10 timmar sedan han föddes för snart 6 år sedan) och min dotter hann jag bara få vara mamma i 6 dagar till (och då gjorde jag allt rätt) – innan de “satt” ett LVU på henne. Har aldrig ens fått chans att vara mamma och helt okända människor som jag aldrig har träffat har tagit mina barn från mig. Mina både nyfödda barn är stulna från mig med lögner av Sveriges domstolar. Det finns ingen fakta bakom något. Allt kommer från lögnaktiga myndigheter. Allt som lagts till grund för att ta mina barn är lögner. Detta handlar om ett grovt brott begånget av Sveriges domstolar samt socialtjänst mot mig och mina barn.

Det borde vara ett tjänstefel att inte utreda detta – och den skada som uppstår och som hade kunnat undvikas genom att en utredning gjorts är skadeståndsgrundande.