Lögnerna i “Sveriges domstolars” domar: Lögnerna som “sveriges domstolar” använt för att stjäla mina nyfödda barn

Här är lögnerna som förvaltningsrätten använt för att stjäla mina nyfödda barn:

Sveriges domstolar har stulit mina nyfödda barn genom att använda lögner. Detta är ett brott mot mig och mina barn av de som gör detta och det är brottsanmält men polis gör ingen utredning. Skriv under för att kräva en opartisk saklig utredning av skäl för avgörande i förvaltningsrättens domar.
Detta är helt både olagligt och brottsligt mot mig och min dotter av Sveriges domstolar. 

Nedan kommenterar jag domarna från förvaltningsrätten utifrån:

 1. Är det sant?
 2. Är det sakligt? (Allt som inte är sakligt kan strykas eftersom domstolar enligt lag ska vara sakliga.)
 3. Är det relevant / kan det läggas till grund för att ta ett barn enligt lag? Dvs utgör det en konkret påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling?

Jag har gått igenom alla 6 domarna nedan, de 3 som finns för min nyfödda son och de 3 första för min nyfödda dotter. Domarna består av tre delar: en del där socialtjänsten säger sitt, en del där min advokat säger sitt och en del där förvaltningsrätten säger sitt, som kallas “skäl för avgörande”. Jag har lyft ut det tyngsta/det som är relevant i förhållande till ett LVU – vilket är 9 citat och det är bara lögner. Jag kommenterar inte resten som inte är relevant även om det är osant – för allt detta är irrelevant som förvaltningsrätten “fyllt ut” domen med då de inte har någon annat att skriva.

De sex domarna jag har gått igenom är:

 1. Omedelbart omhändertagande, 2016-10-10, målnummer, 20984-16, förvaltningsrätt Sthlm (min nyfödda son).
 2. LVU, förvaltningsrätten, målnummer, 20984-16 
 3. LVU, kammarrätten, målnummer, 7594-16 
 4. Omedelbart omhändertagande, 2020-01-30, målnummer, 608-20 (min nyfödda dotter)
 5. LVU, förvaltningsrätten, målnummer, 608-20
 6. LVU, kammarrätten, målnummer, 1398-20
Omedelbart omhändertagande, 2016-10-10, målnummer, 20984-16, förvaltningsrätt Sthlm (min nyfödda son). 
“Anna hade en psykos.” 

Det finns ingen sanning i detta. Det är enbart lögn och grovt förtal. Detta är en lögn av socialtjänsten som de fejkat för att kunna övertyga och lura domstolen att få igenom ett LVU.

I övrigt kan jag tillägga att jag aldrig haft någon kontakt med psykiatri/aldrig haft någon psykisk ohälsa.

Lögnens ursprung: Socialtjänsten (den som påstår detta, kan ha en psykos själv). 

Jag kan tillägga att jag jobbat inom psykiatri mellan 2001-2009 som undersköterska på sjukhus på helger, lov och extra under tiden jag studerade. Någon övrig kontakt annat har jag inte haft.
LVU, förvaltningsrätten, målnummer, 20984-16, november 2016
“Genom att inte vara hos William på sjukhuset har brustit i sin omsorg om William på ett sådant sätt att hans hälsa och utveckling utsatts för en påtaglig risk att skadas.”

Kommentar: Det fanns skäl till att jag inte var på sjukhuset och berodde på omständigheterna. Det är inget som kan läggas till grund för LVU enligt lag. Det är heller inget varaktigt. Är det bättre för mitt barn att kidnappa mitt barn? Det är många föräldrar som av olika anledning inte kan vara tillsammans med sitt barn under några dagar eller en kortare tid. Är övergående och är inget som kan läggas till grund för ett LVU.
“Anna brast även i sin omsorgsförmåga när hon meddelade det sjukhus där han mottog vård att hon motsatte sig den medicinska vård som han av läkare bedömts behöva.”

Det finns ingen sanning i detta. 

Detta har även kammarrätten skrivit i senare dom att detta inte stämmer.

Lögnens ursprung: Socialtjänsten.
LVU, kammarrätten, målnummer, 7594-16, februari 2017
“Anna agerande att, som ensam vårdnadshavare för William, inte se till att representanter från vården, under den tiden William vårdades på sjukhuset i Eskilstuna, kunde få kontakt med henne, genom att vare sig komma till sjukhuset eller ringa dit och uppge kontaktuppgifter, utgör en allvarlig omsorgsbrist. “

Detta är inte sant. Jag har ringt till Eskilstuna sjukhus och gett mitt telefonnummer. Dessutom så var min sons pappa på sjukhuset och hade kontakt med mig hela tiden.   
Detta utgör inte heller någon konkret påtaglig risk för barnets hälsa / utveckling då barnets befann sig på sjukhus och togs hand om av sjukvårdspersonal.
“Anna utsatte sitt barn för stora risker och allvarlig fara då hon valde att lämna förlossningsavdelningen på Danderyds sjukhus trots att hans hjärtljud då var mycket dåliga.”

Det finns ingen sanning i detta.

För det första, det var inget fel på mitt ofödda barns hjärtljud och det finns ingen undersökning gjord som visar det. Det finns ingen undersökning gjord som kan styrka varken det ena eller det andra. Det gjordes inga undersökningar under detta sjukhusbesök annat än ett 15-20 min långt CTG som inte var onormalt för en kvinna i förlossningsarbete och pågående värkar. Denna CTG kurva har studerats in i minsta detalj och det går inte att dra några sådana slutsatser av den.

Vi lämnade sjukhuset då det inte “var dags” och återvände till sjukhus 48 timmar senare. Inget konstigt med det, så är det för väldigt många, då de åker in för en “kontroll” och blir hemskickade då det “inte är dags”, speciellt förstföderskor.

Om man ska hålla sig till LVU-lagen så gäller den inte för ett ofött barn heller.

Lögnens ursprung: Socialtjänsten/förvaltningsrätten.
“Annas oförmåga att sätta Willams behov främst.” 


Det finns ingen sanning i detta. 

Är detta sant? Nej. Finns ingen sanning i detta. 
Är detta förtal: Ja 
Är detta sakligt? Nej. Eftersom detta inte är sakligt och samtidigt ett förtal kan detta styrkas. 

Man påstår att inte jag sätter mitt barns behov främst för att jag inte ställer upp på allt detta. För att jag inte ställer upp på att mina barn är kidnappade och låtsas som att det inte är så. För att jag inte ställer upp på att “samarbeta” med människor som stjäl/kidnappar mina nyfödda barn. Jag sätter inte mitt barns bästa först om jag ställer upp på något sådant, utan jag sätter mitt barns bästa främst genom att låta sanningen komma fram och genom att de som gör detta mot mig och mina barn ställas till svars. Det finns inte heller något skäl till att “samarbeta” med socialtjänsten, då det inte finns något skäl för att ta mina barn i första taget. Det socialtjänsten gör att är att ta mina barn utan något skäl och sedan inte lämna tillbaka dem för att jag inte “samarbetar”. Så kan man inte göra, då kan ju man ta alla föräldrars barn i Sverige. “Samarbeta” är inte heller tydligt definierat.
Omedelbart omhändertagande, 2020-01-30, målnummer, 608-20
Saknas (konkreta) skäl under skäl för avgörande. 
LVU, förvaltningsrätten, målnummer, 608-20, februari 2020
“Det är därför allvarligt att Anna inte skrivit in sig på mödravårdscentral, att hon inte har velat följa med till sjukhuset efter förlossningen och att hon inte velat komma in till sjukhuset för undersökning av Leonore några dagar efter förlossningen.”

Det finns inget allvarligt med detta.

Det har inte handlat om någon nödvändig vård och både jag och mitt barn har varit friska under denna tid och inte varit i behov av någon vård. 

Om man ska gå till sjukvård så gör man det för att man är sjuk. Om man är frisk behöver man inte gå till sjukvård. Ingen kan visa att det funnits ett konkret behov av vård under denna tid  – och det kan således inte heller lägga det till grund för ett LVU.

Enligt lagen är tex om föräldern vägrar att barnet får en livsnödvändig operation, blodtransfusion eller liknande som ett LVU kan bli aktuellt enligt lagen.

Jag skulle aldrig och har aldrig nekat mitt barn någon nödvändig sjukvård. Vad skulle vara för vård? Vad skulle det vara för vård som mitt barn var i behov av som det inte fått? Svar: Ingen. 

Om man ska hålla sig till LVU-lagen så gäller den inte för ett ofött barn, så detta med mödravård är inget som kan läggas till grund för ett LVU. Jag kan lagen bättre än domstolen. Det går inte att sätta LVU på ett ofött barn.
“När Leonore undersöktes i samband med det omedelbara omhändertagandet var hon inte rengjord ordentligt, röd och irriterad på flera platser på kroppen samt torr i huden. Hennes navel hade inte heller blivit skött ordentligt. Hon hade även gått ner i vikt sedan födseln. Detta tyder på att det har funnits brister i den fysiska omvårdnaden av Leonore under den tid hon vistades i hemmet.”


Det finns ingen sanning i detta. 

Detta är fejkat för att fejka ett skäl att stjäla min dotter. Detta är iscensatt av socialtjänsten då de har “smutsat” ned min dotter i kombination med att socialassistenternas kompis till sjuksköterska Emelie Fråstad hjälpt till att fejka en journalanteckning efter att de kidnappat henne på vägen till sjukhuset – det var 2-3 timmar mellan att de kidnappade min dotter till dess att denna journalanteckning skrevs av denna Emelie Fråstad. Hon hade inte gått ned i vikt mer än normalt, då barn normal tappar lite vikt de första dagarna efter födseln. 

Är detta ett förtal? Ja, både lögn och förtal. 

Leonore fick den bästa skötsel hon kan få av mig och min närstående under dessa 6 dagar.

Jag har försökt att hävda att denna jounalanteckning av Enelie Fråstad inte utgör något bevis mot mig då den utgör fara i bevishänseende då den gjorts flera timmar efter ohändertagandet/kidnappningen. Den låg alltså inte till grund för kidnappningen. Detta vägrar förvaltningsrätten att lyssna på. Förvaltningsrätten vägrar även att kalla Emelie Fråstad som vittne – då de säger att de inte är relevant (!). Först så sa de att de kallat Emelie Fråstad som vittne, men sedan så sa de att hon var sjukskriven och så sjuk att hon inte kunde ens prata på telefon. Efter det vägrade förvaltningsrätten att kalla henne som vittne.

Dessutom så är det tydligt beskrivet i lagen att för att brister i den fysiska omvårdnaden ska kunna läggas till grund för LVU så ska det handla om allvarliga brister såsom vanvård. Min dotter var sex dagar gammal då hon kidnappades, och de finns många bilder/filmer från dessa sex dagar som visar att Leonore togs väl om hand av mig och en närstående under dessa sex dagarna. Dessa bilder/filmer vägrar förvaltningsrätten beakta
LVU, kammarrätten, målnummer, 1398-20, april 2020
Detta är allt vad som står i skäl för avgörande: 
“Kammarrätten finner att Annas agerande under graviditeten, födseln och den efterföljande tiden i hemmet ingett en stark oro över Annas föräldraförmåga. Annas agerande efter omhändertagandet har enligt kammarrätten förstärkt oron. Istället för att ge socialtjänsten en möjlighet att bedöma hennes omsorgsförmåga har hon, trots flera erbjudanden, valt att inte delta i något umgänge med sin dotter och i praktiken helt undvikit allt samarbete. Därigenom får det anses stå klart att Annas sätter sina egna behov före Leonores.”


Det finns ingen sanning i detta. 

Det är både lögn och förtal. 

Är detta sakligt? Nej.
Är det sant? Nej.
Är detta förtal? Ja

Det har inte varit något fel på mitt agerande och jag inte gjort något fel. Ej heller utsatt mitt barns hälsa eller utveckling för någon påtaglig risk att skadas. Vad finns det för bevis för detta påstående? Vad finns det för bevis för att jag utsatt mitt barns hälsa och utveckling för en risk? Inga. Allt är bara lögn.

Tiden innan barnets födelse kan räknas bort då den inte kan läggas till grund för ett LVU, tiden efter omhändertagandet kan med räknas bort då barnet är i socialtjänstens “omsorg”, och där ska barnet vara “skyddat” och jag har inte träffat mitt barn sedan det omhändertogs. Så den enda tiden som kan räknas är de 6 dagarna jag fick vara förälder till Leonore och då gjorde jag allt rätt.

Vad det gäller min son har det inte kommit några fler domar än dessa från förvaltningsrätten. Vad det gäller min dotter så har det kommit väldigt många fler domar än detta, men det finns ingen poäng i att kommentera dessa då “inget nytt” har tillkommit utan det står samma i dem som i dessa. Min dotter Leonore har sagt varit kidnappad sedan 2020-01-10 och har inte sett eller träffat henne sedan hon kidnappades, inte ens sett en bild på henne, eller vet var hon är eller vilka människor som tar hand om henne. Det är så sadistiskt och dessa människor som gör detta mot mig och min dotter är så sadistiska, tom de i domstolen är sadister. Socialtjänsten säger att “allt är bra med min dotter” men jag tror inte ett dyft på varken socialtjänst/förvaltningsrätt – jag befarar det värsta – och jag vill veta. Jag kan inte tro att dessa människor skulle ta väl hand om min dotter – min övertygelser är att deras uppsåt är att skada min dotter så mycket de kan – det är så dessa människor som gör detta är funtade / fungerar. Min dotter betyder inget för dem – de ser endast min dotter som en “handelsvara” och en “sak” och den som har henne har henne bara för att tjäna pengar på henne, men inte främst, det främsta är att de har tagit min dotter i “gisslan” som och använder henne som ett “utpressningsmedel” gentemot mig. Hela tiden – i 5 års har har de använt mina barn gentemot mig som ett “utpressningsmedel”. Det är egentligen mig de vill komma åt, mina barn är bara ett “utpressningsmedel” för att komma åt mig. Och varför vill de komma åt mig? Jo, för allt vad de har gjort mot mig sedan 2007. Förmodligen har de fördärvat min dotter totalt redan – men jag ger inte upp min dotter för det hur mycket de än har skadat henne – jag ska göra det bästa för att reparera de skador som mina barn fått av detta.

Det är också viktigt att tillägga att jag aldrig fått chansen att vara mamma. Min son hann jag “träffa” mindre än en timma efter han föddes innan de “satt” ett LVU på honom (har träffat honom mindre än 10 timmar sedan han föddes för snart 6 år sedan) och min dotter hann jag bara få vara mamma i 6 dagar till (och då gjorde jag allt rätt) – innan de “satt” ett LVU på henne. Har aldrig ens fått chans att vara mamma och helt okända människor som jag aldrig har träffat har tagit mina barn från mig. Mina både nyfödda barn är stulna från mig med lögner av Sveriges domstolar. Det finns ingen fakta bakom något. Allt kommer från lögnaktiga myndigheter. Allt som lagts till grund för att ta mina barn är lögner. Detta handlar om ett grovt brott begånget av Sveriges domstolar samt socialtjänst mot mig och mina barn.
Svenska folket är domstolarnas arbetsgivare därför är hela svenska folket är ansvariga för detta. Jag vill att svenska folket kräver en utredning av detta så att sanningen får komma fram samt att jag ska få tillbaka mina barn och att jag och mina barn ska en upprättelse/skadestånd för det brott vi blivit utsatta för.  

Länk till namninsamling för att kräva en utredning av stölden av mina nyfödda barn här samt en resning i Högsta förvaltningsdomstolen: 
https://www.skrivunder.com/polisutredning#form

Det är också viktigt att tillägga att jag aldrig fått chansen att vara mamma. Min son hann jag “träffa” mindre än en timma efter han föddes innan det satt ett LVU på honom (har träffat honom mindre än 10 timmar sedan han föddes för snart 6 år sedan) och min dotter hann jag bara få vara mamma i 6 dagar till (och då gjorde jag allt rätt) – innan det satt ett LVU på henne.

Mitt svar förvaltningsrätten senaste dom 2021-12-02:

“Det har inte framkommit att Anna Svanberg har förändrats i sin föräldraförmåga.”

Är detta sakligt? Nej. (Det besvarar inte vad som ska förändras).

Är detta ett förtal? Ja

Är detta sant? Nej

“Hon samarbetar fortfarande inte med socialtjänsten.”

Är detta sakligt? Nej. Det beskriver inte vad “samarbete” innebär, vad skälen är för ett samarbete.  

“Hon sätter även fortsättningsvis sina egna behov före sin dotters.”

Är detta sakligt? Nej. Det beskriver inte varför eller grunden för påståendet.

Är detta ett förtal? Ja

Är detta sant? Nej. (Jag sätter inte mina behov före mitt barns).

“För att vård enligt LVU ska kunna upphöra behöver de förhållanden som låg till grund för beslutet ha förändrats och vara stabila.”

Är detta sakligt? Nej. Det beskriver inte vilka förhållanden? 

Är detta ett förtal? Ja

Är det sant? Nej – Det finns inga / har inte funnits några hemförhållanden som behöver förändras.

“Det har inte visats vara fallet.”

Se ovan.

“Flertalet försök till att ordna umgänge mellan Anna Svanberg och Leonore har skett.”

Är detta sant? Nej, beslut att jag inte får träffa Leonore har funnits i 2 år. Jag får inte ens en bild på Leonore sedan 2 år.

“Anna Svanberg har avbokat alternativt inte hört av sig inför umgänge.”

Se ovan.

“Eftersom ett stabilt och tryggt umgänge mellan Anna Svanberg och Leonore inte har gått att upprätta, går det inte heller att utreda eventuella förändringar i Anna Svanbergs förmåga eller samspelet mellan henne och Leonore.”

Lögn. Se ovan. Det har inte funnits någon grund för att ta min dotter i första hand.

“Anna upplever ingen som helst rättssäkerhet i Sverige. Detta handlar om ett grovt brott mot henne och hennes dotter, begånget av anställda på socialtjänst och förvaltningsrätt. Leonore har stulits från henne med lögner.”

Det är precis så det är. 

“Det saknas således grund för bedömningen, och omständigheter som tyder på, att moderns omsorgsbrister har förändrats på ett sådant sätt att det är aktuellt för vården av Leonore att upphöra.”

Är detta sakligt? Nej. Vilka omsorgsbrister? Jag har aldrig haft några omsorgsbrister. Det är lögn att jag skulle haft några omsorgsbrister och ett förtal mot mig. Är detta ett förtal mot mig? Ja


“Det framgår av moderns överklagande att modern fortsatt saknar insikt i de omständigheter som föranledde omhändertagandet av Leonore.”

 
Är detta sakligt? Nej. Förvaltningsrätten skriver inte vilka “omständigheter” de syftar på. Omhändertaget grundas på lögner så det förklarar saken.

Är detta förtal? Ja.

Är detta osant? Ja

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

“Det förvaltningsrätten ska pröva i det här målet är om hemförhållandena har förändrats på ett sådant sätt att det inte längre finns något behov av vård med stöd av LVU för Leonore. En förutsättning för att vården ska kunna upphöra är att de omständigheter som föranledde vården har upphört och att det är fråga om genomgripande förändringar av bestående natur”

Det har aldrig funnits något behov av vård med stöd av LVU för Leonore. Hela omhändertagandet grundas på lögner. 

“Leonore vårdas med stöd av 1 § andra stycket och 2 § LVU på grund av brister i omsorgen.”

Det har aldrig funnits några brister i omsorgen – det finns ingen sanning i det och det är förtal mot mig. Detta är stöld av barn. 

“Berdandet av vård föranleddes bl.a. av att Anna Svanberg inte haft nödvändiga kontakter med vården under graviditeten och efter födseln.

Är detta sakligt? Nej. Vaddå för nödvändiga kontakter? Det finns som sagt ingen sjukvård som jag eller min dotter varit i behov av. Vi har båda varit friska och mått bra under denna tid. Jag har haft alla nödvändiga kontakter med sjukvård under graviditet och efter födsel. Vad handlar det om för nödvändig sjukvård?

Är det ett förtal? Ja. Det är osant / lögn och det är ett förtal mot mig. 

“Vid avgörande av vårdfrågan uttalade kammarrätten att Anna Svanbergs agerande under graviditeten, födseln och den efterföljande tiden i hemmet ingett en stark oro för Anna Svanbergs föräldraförmåga och att det funnits brister i den fysiska omvårdanden av Leonore.”

Besvarat ovan. Är detta sakligt? Nej. Vad för agerande? Det måste vara något agerande som kan läggas till grund för LVU, och det finns inget sådant.

Det fanns inga brister i den fysiska omvårdnaden. Det är fejkat av socialtjänsten och det är ett förtal mot mig. 

Är det ett förtal mot mig? Ja. Det fanns inga brister i fysiska omvårdnaden. Tvärtom, Leonore togs om hand av mig på bästa sätt, bättre än de flesta andra nyfödda barn.

Jag har inte gjort något fel. Och av allt det som socialtjänst/förvaltningsrätt skriver som är sant kan inte läggas till grund för ett LVU enligt lag – det kan inte lögnerna heller för den delen även om socialtjänsten har ljugit så mycket de kan.

“Det konstaterades även att Anna Svanbergs agerande efter det omedelbara omhändertagandet förstärkt denna oro, eftersom hon valt att inte delta i något umgänge med sin dotter och därigenom inte gett socialtjänsten möjlighet att kartlägga hennes omsorgsförmåga.” 

Det fanns ingen grund för omhänderataget i första hand, det var en kidnappning och jag ställer inte upp på “umgängen” etc när man kidnappar mitt barn. Det finns inte heller något skäl för att “kartlägga” min omsorgsförmåga. 

“Något samarbete mellan Anna Svanberg och socialtjänsten inte har kunnat etableras.”

Ska jag samarbeta med de som kidnappar /stjäl mitt nyfödda barn? Jag kan inte vara tvingad till att samarbeta med socialtjänsten – och det finns inte heller några skäl för det. 

“Förvaltningsrätten anser inte att de omständigheter som föranledde vården har upphört.”

De omständigheter som föranledde vården finns inte / är påhittade. 

“Det finns därför fortfarande en påtaglig risk för att Leonores hälsa och utveckling skadas vid ett upphörande av vården.”

Det finns ingen grund för att säga så här och det är ett förtal av förvaltningsrätten. 

Socialtjänst/förvaltningsrätt har ljugit sig igenom två stölder av mina nyfödda barn. Att socialtjänsten kunde göra sig skyldig till det är ingen överraskning, men att förvaltningrätten kan göra det är bara verkligen grovt brott. En domstol ska inte ljuga, förtala och stjäla barn från enskilda – när en domstol gör det är det mycket allvarligt.

Denna är skriven av Kristina Jarnevall på förvaltningsrätten…. hon gör det delvis för att hon med är avundsjuk på mig och delvis för att skydda socialassistenterna från sina brottsliga handlingar mot mig och min dotter.

För att sammanfatta:

 • Jag behöver ingen förändring i min föräldraförmåga.
 • Jag måste inte samarbeta med socialtjänsten (lika lite som resten av Sveriges miljontals mammor som inte gör det).
 • Jag har aldrig satt mina egna behov före mitt barn (så fruktansvärt elakt och finns ingen sanning i att säga så,, det är dom som sätter sina intressen för mitt barns behov att få träffa sin mor).
 • De förhållande som de pratar om låg till grund för LVU finns inte – det är allt lögner och “made up”.
 • Jag har ingen anledning att springa på umgänge då de har kidnappat min dotter. Det finns ingen grund för något LVU.
 • Min föräldraförmåga behöver inte utredas – det finns ingen grund för att göra det.
 • Mitt och Leonores samspel kan rimligtinte inte vara vad det skulle vara om de inte kidnappat henne från mig i två års tid – men de kan inte använda det som skäl för att inte lämna tillbaka min dotter till mig när de har stulit/kidnappat min dotter.
 • Jag har aldrig haft några omsorsgbrister.
 • Jag “saknar ingen insikt” – jag kan inte ha insikt i lögner. Jag kan inte ha någon insikt i något som inte finns.
 • Det är inga hemförhållanden som behöver förändras.
 • Jag har haft alla nödvändiga kontakter med sjukvård under graviditeten och efter födseln. Min dotter och jag har varit helt friska under denna tid och det finns ingen sjukvård som vi behövt under denna tid – det är ren galimatias.
 • Det har inte varit något fel på mitt agerande under graviditeten, födseln och den efterföljande tiden i hemmet – jag har inte gjort något fel och inget fel i förhållande till att vara förälder.
 • Socialtjänsten behöver inte kartlägga min omsorgsförmåga (lika lite som miljontals andra mammor i Sverige som inte kartägger). Om socialtjänsten ska göra det ska det finnas ett skäl, tex gravt förståndshandikappade, drogberoede och liknande. De kan inte “hoppa på” vem som helst och ta deras barn och skylla på att de måste “kartlägga omsorgsförmåga”. De har de inte rätt att göra – det måste finnas en stark grund för det och någon sådan finns inte.
 • Det finns inga omständigheter som föranledde vården – antingen så är de påhittade eller så är det omständigheter som inte kan läggas till grund för LVU enligt lag. Socialtjänsten har inte varit saklig i sin utredning – de har skrivit allt de överhuvudtaget kan skriva som inte har något med saken att göra – och lagt allt detta till grund för LVU – de har glömt att inte vad som helst kan läggas till grund för ett LVU. Enligt lag ska dokumentation utfärdas med respekt för integritet – detta innebär att socialtjänsten i sin utredning bara ska ta med sådant som är relevant i sin utredning – men så har inte gjorts – de har skrivit allt i sin utredning. Om man skalar bort allt skriveri som inte kan relateras till LVU får man bara lögner kvar.

Det socialtjänsten/förvaltningsrätten glömmer är att det som läggs till grund för ett LVU ska utgöra en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling. Socialtjänst/förvaltningsrätt tror att det går bra att stjäla ett barn för att jag inte svarade i telefon när de ringt en gång – men det är inget som kan läggas till grund för ett LVU enligt lagen – det är klart att jag inte vill prata med barnkiddnappare och har inget att prata med barnkidnappare om.

Missförstå mig inte – jag vill bara ha tillbaka mina barn samt att jag och mina barn ska få ett skäligt skadestånd av staten som upprättelse – något annat bryr jag mig inte om. De här “avskumen” som har gjort detta mot mig och mina barn straffas/kommer ändå att straffas av karma.

Det inte enbart viktigt för att reda ut detta för att jag ska få tillbaka mina barn, utan även för min heder, ära och anseende. De som gjort detta mot mig och mina barn har främst gjort det för att skada min heder, ära och anseende och mig på andra sätt, tex mitt självförtroende etc. Det är viktigt att fler anledningar att detta reds ut eftersom detta också förstört min karriär ännu mer. Ingen arbetsgivare anställer någon som fått sina barn fråntagna. Att sanningen kommer fram är oerhört viktigt för min karriär.