Den offentliga makten utövas UNDER lagarna.

Den offentliga makten utövas UNDER lagarna (inte ÖVER!). Grundlagen 1 kap § 1.

Detta innebär att de ansvariga myndighetspersonerna måste förhålla sig till och följa lagar i allt sitt arbete. Detta gäller i synnerhet vid myndighetsutövning gentemot enskilda. De får inte ta ett barn från en enskild för att de personligen tycker si eller så eller för att de vill utan det måste finnas lagstöd samt bevis för detta påstådda lagstöd.

Så vad säger LAGEN om när man får omhänderta ett barn?

Citerar Socialstyrelsen för att besvara den frågan:

 • “För att ett beslut om vård enligt LVU ska kunna fattas krävs att det finns en konstaterad varaktig och beständig påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Med hälsa eller utveckling avses både den fysiska eller psykiska hälsan samt också den sociala utvecklingen.”
 • “Med begreppet påtaglig risk avses att det ska vara fråga om en klar och konkret risk för skada. Socialnämnden ska kunna konstatera att risken för skada har en sådan inverkan på den unges hälsa eller utveckling att den unge har ett tydligt vårdbehov. Det får inte vara fråga om en obetydlig, oklar eller avlägsen risk för skada. En övergående eller mindre betydande risk för skada är inte tillräckligt för ett ingripande med stöd av LVU. Vidare får det inte vara fråga om ett subjektivt antagande om att den unge löper en risk att skadas. Nämnden får heller inte lägga irrelevanta omständigheter till grund för ett omhändertagande.”
 • “Det ska inte enbart vara fråga om en ringa eller oklar risk för skada, utan det måste finnas konkreta skaderisker. Det ska också gå att konstatera att riskfaktorerna har sådan allvarlig inverkan på den unges hälsa och utveckling att det är tydligt att den unge har ett vårdbehov.”
 • “Hypotetiska resonemang om framtida händelser kan inte ligga till grund för ett LVU-beslut.”
 • “Vid en ansökan om LVU-vård ställs höga krav på att socialnämndens utredning visar att kriteriet påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas är uppfyllt.”
 • “Med brister i omsorgen avses situationer då barnet inte får tillräcklig omvårdnad i sitt hem eller utsätts för en behandling som innebär fara för den psykiska eller fysiska hälsan, eller den sociala utvecklingen.”
 • “Det är den unges aktuella situation och en närliggande eller klart förutsägbar utveckling av situationen som är utgångspunkten vid riskbedömningen.”
 • Vad det gäller materiell/fysisk omvårdnad så ska det handla om att “barnet allvarligt missköts i fråga om hygien, kläder eller mat eller att den materiella omsorgen om barnet brister så allvarligt att barnets hälsa äventyras.”
 • Vad gäller sjukvård så ska det handla om att “föräldrarna inte medverkar till att barnet får nödvändig medicinsk behandling, t.ex. en nödvändig blodtransfusion.”

Det är tydligt att det inte finns något lagstöd för att omhänderta Leonore.

Vad säger LAGEN om upphörande av omhändertagandet?

 • Vård enligt LVU får inte pågå längre än nödvändigt.
 • Av 21 § LVU framgår dock att så snart LVU-vården inte längre behövs ska socialnämnden besluta att vården ska upphöra.
 • “I förarbetena förtydligas att vården ska avslutas så snart det inte längre finns behov.”
 • Bedömningen av när vården kan upphöra ska utgå från det vårdbehov som ursprungligen var anledningen till omhändertagandet.
 • Bedömningen av när vården kan upphöra ska enligt förarbetena utgå från det vårdbehov som ursprungligen var anledningen till omhändertagandet.
 • “För att vården inte ska pågå längre än nödvändigt måste socialnämnden kontinuerligt pröva om vård med stöd av lagen behövs.”
 • Om förhållandena har förändrats så att något vårdbehov inte längre finns ska vården upphöra.
 • “För att vården ska kunna bestå ska det objektivt föreligga en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling som går att hänföra till ett förhållande i barnets hem. “

Ett omhändertagande måste upphöra när det inte längre finns något behov av vården.

Det är uppenbart att de ansvariga myndighetspersonerna totalt har missbrukat lagen. Ett omhändertagande ska föregås av en ordentligt utredning som baseras på saklighet och fakta.

Bra talat, Stefan Löfven.
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *