Abuse of entrusted power for personal gain

“Korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning”. Korruption innefattar även det man i vardagligt tal benämner som “vänskapskorruption”.

Korruption undergräver demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter, äventyrar god samhällsstyrning, och minskar förtroendet för samhällets institutioner.

Korruption brukar anses föreligga när någon utnyttjar sin maktposition för att gynna sig själv, t.ex. en beslutsfattare inom förvaltningen. Det kan även handla om att gynna ett intresse som står beslutsfattaren nära.

Svensk korruptionslagstiftning

Mutbrottslagstiftningen i brottsbalken omfattar bland annat tagande av muta, 10 kap. 5 a § och givande av muta, 10 kap. 5 b §.

Objektivitetskravet i offentlig förvaltning är tydlig i svensk lagstiftning. Verksamheten ska bedrivas sakligt och opartiskt – utan hänsyn till personliga intressen.

Trolöshet mot huvudman (BrB 10:5) avser missbruk av förtroende som leder till skada för huvudmannen. Skadan behöver dock inte vara av ekonomisk natur.

Internationell korruptionslagstiftning

Förenta Nationernas konvention mot korruption (UNCAC), Kriminaliserar givande och tagande av muta.

Europarådets civilrättsliga konvention mot korruption, Europarådets civilrättsliga konvention tar sikte på ersättning för skada som någon lidit till följd av korruption.

Europarådets straffrättsliga konvention mot korruption, Kriminaliserar av givande och tagande av muta.

Undra om Tina Ekerum får pengar under bordet och är det det som driver Tina Ekerum till att skriva alla lögner?
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *